ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

Działka nr 256 - 5,2500 ha NAGODZICE

Licytacja została odwołana w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz decyzjami Rządu i organów państwowych o wprowadzeniu niezbędnych działań zapobiegawczych.

W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE ZOSTANIE WYZNACZONY PONOWNY TERMIN LICYTACJI NA WARUNKACH DRUGIEJ LICYTACJI. 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Jarosław Bartecki

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 8, Kłodzko, 57-300 Kłodzko

tel. 74 8691890, / fax. 74 8665994

Sygnatura: Km 1490/16

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-04-2020 o godz. 09:20 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 326, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: AB Holding S.A w Warszawie, położonej przy ,NAGODZICE, 57-530 Międzylesie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00080036/4 dz. nr 256.
Opis nieruchomości:
Działka nr 256, ŁIV (1,6800 ha), LsIII (0,3000 ha), ŁV (0,0900 ha), RIVa (0,3400 ha), RIVa (0,3400 ha), RIVb (0,3700 ha), RV (2,4700 ha) o pow. 5,2500 ha a) Dojazd: droga utwardzona asfaltowa oraz drogą polną nieutwardzoną wzdłuż działki, b) Sąsiedztwo: o charakterze rolnym. c) Ukształtowanie terenu: Teren działki o kształcie nieregularnym . d) Kształt działki i utrudnienia w zagospodarowaniu: Teren działki o kształcie nieregularnym, działka nieuzbrojona, do zagospodarowania. e) Stan i stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej : Nieruchomość nie posiada uzbrojenia w infrastrukturę techniczną. UWAGA LICYTACJA DOTYCZY JEDYNIE DZIAŁKI NR 256 Z KSIĘGI WIECZYSTEJ: SW1K/00080036/4.

Suma oszacowania wynosi 138 415,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92 276,67 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 841,50 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 12 2030 0074 5080 0000 0252 5970.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Bartecki

Działka nr 256 - 5,2500 ha NAGODZICE
Działka nr 256 - 5,2500 ha NAGODZICE
Działka nr 256 - 5,2500 ha NAGODZICE
Działka nr 256 - 5,2500 ha NAGODZICE
Działka nr 256 - 5,2500 ha NAGODZICE
Działka nr 256 - 5,2500 ha NAGODZICE