ul. Boh. Getta 8/1
57-300 Kłodzko

+48 74 869 18 90
bartecki@klodzko-komornik.pl

Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2

Licytacja została odwołana w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz decyzjami Rządu i organów państwowych o wprowadzeniu niezbędnych działań zapobiegawczych.

W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE ZOSTANIE WYZNACZONY PONOWNY TERMIN LICYTACJI NA WARUNKACH PIERWSZEJ LICYTACJI. 

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku

Jarosław Bartecki

Kancelaria Komornicza, Bohaterów Getta 8, Kłodzko, 57-300 Kłodzko

tel. 74 8691890, / fax. 74 8665994

Sygnatura: Km 421/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

opinia o wartości 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Jarosław Bartecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kłodzku z siedzibą przy Bohaterów Getta 15, 57-300 Kłodzko, pokój 218, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: WŁADYSŁAWA KASPRZAK, położonej przy 15,Młynów, 57-300 Kłodzko, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SW1K/00000714/7.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość położona pod adresem: 57-300 MŁYNÓW, ul. MŁYNÓW 15. Działka nr 38/3 obręb 0016 Młynów o pow. 0,1000 ha. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni ogólnej: 194,61 m2. Budynek w technologii tradycyjnej, murowany. Dach drewniany dwuspadowy, pokryty dachówką, stropy odcinkowe na dźwigarach stalowych i drewniane, okna PCV i drewniane skrzynkowe, drzwi drewniane typowe i w części nie typowe. Posadzki – panele podłogowe o oraz płytki podłogowe, podłogi drewniane. Instalacje : energia elektryczna , wod – kan, CO na parterze. Na I-szym piętrze ogrzewanie piecowe z trzona kaflowego. UWAGA PRZEDMIOTOWA LICYTACJA DOTYCZY JEDYNIE DZIAŁKI NR 38/3 ZABUDOWANEJ CZĘŚCIĄ MIESZKALNĄ BUDYNKU

Suma oszacowania wynosi 310 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 232 500,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 12 2030 0074 5080 0000 0252 5970.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

Jarosław Bartecki

%MCEPASTEBIN%

Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2
Dom w Młynowie - część mieszkalna o pow. 194,61m2